• Tylko online
Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010 [E-Book] [pdf]
  • Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010 [E-Book] [pdf]
 

Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010 [E-Book] [pdf]

40,95 zł
Brutto

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy jest merytorycznym i metodycznym wprowadzeniem do problematyki związanej z agroturystyką. Określono tu miejsce i rolę agroturystyki w gospodarce narodowej. Zdefiniowano m.in. samo pojęcie agroturystyki oraz scharakteryzowano genezę i rozwój tej formy turystyki w Polsce. Ponadto wskazano na jej społecz...

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy jest merytorycznym i metodycznym wprowadzeniem do problematyki związanej z agroturystyką. Określono tu miejsce i rolę agroturystyki w gospodarce narodowej. Zdefiniowano m.in. samo pojęcie agroturystyki oraz scharakteryzowano genezę i rozwój tej formy turystyki w Polsce. Ponadto wskazano na jej społeczno-ekonomiczne znaczenie dla terenów wiejskich. W rozdziale tym ukazano również uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki z uwzględnieniem różnych determinant społeczno-ekonomicznych, instytucjonalnych oraz przyrodniczo-kulturowych. Przedmiotem drugiego rozdziału jest z kolei rozwój agroturystyki w województwie pomorskim. Szczególną uwagę zwrócono tu na uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki w poszczególnych rejonach badawczych. Bliższej ocenie poddano działania samorządów oraz organizacji regionalnych i lokalnych działających na rzecz rozwijania funkcji agroturystycznej w regionie. W kolejnych rozdziałach przedstawiono i omówiono wyniki badań terenowych. W rozdziale trzecim scharakteryzowano świadczeniodawców usług agroturystycznych. Przybliżono tu również strukturę badanych gospodarstw. Rozdział czwarty poświęcony został problemowi pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Przedstawiono w nim problemy pomorskiego rynku pracy na wsi oraz specyfikę pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Ponadto szerzej przeanalizowano poziom i strukturę pracujących w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w sezonie i poza nim. W rozdziale piątym analizie i ocenie poddane zostały dochody badanych gospodarstw agroturystycznych. Przedstawione zostały tu zarówno czynniki podażowe, jak i popytowe mogące oddziaływać na dochody takich gospodarstw. Wskazano w nim również na koszty świadczenia usług agroturystycznych w podziale na obciążenia podatkowe i nakłady własne świadczeniodawców. Istotną częścią treści tego rozdziału było określenie poziomu dochodów z agroturystyki. Uwzględniając niechęć ankietowanych do ujawniania dochodów, skonfrontowano wielkość dochodów z agroturystyki deklarowaną przez respondentów z ustaleniami własnymi opartymi na wynikach prowadzonych badań terenowych. W rozdziale tym akcent położono też na określenie miejsca dochodów z agroturystyki w budżecie badanych gospodarstw oraz na strukturę tych dochodów. W zakończeniu pracy dokonano syntetycznego podsumowania wyników badań. Przedstawiono też zalecenia mogące przyczynić się dalszego rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim (Ze Wstępu).

  • Autor / Autorzy: Anna Wiśniewska
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 230
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Słupsk
230
2017
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.